Privatnost


Informacije o sakupljanju podataka preko Veb sajta

Želeli bismo da obavestimo Posetioca Veb sajta “kosmosoft.eu” da po Zakonodavnoj uredbi Br. 196 od 30 juna 2003, nazvanoj “Pravilnik” koji se bavi zaštitom ličnih podataka” (u nastavku označen kao “Pravilnik”) predviđa zaštitu fizičkih lica i drugih subjekata u obradi ličnih podataka.
Kosmosoft Engineering S.r.l. u svojstvu Vlasnika obrade (u nastavku definisan kao “Vlasnik”) koristi sajt osim kao informaciono sredstvo o svojim uslugama, i kao instrument za sakupljanje ličnih podataka.
Po gore navedenom zakonu, obrada takvih podataka obaviće se u skladu sa principima ispravnosti, zakonitosti i transparentnosti kao i Zakona o zaštiti privatnosti i prava Posetioca veb sajta.

Tokom zadržavanja Posetioca na sajtu, informatički sistem Vlasnika sakupljaće niz tehničkih informacija kao što su: IP adresa, tip pretraživača, operativni sistem, host i poreklo URL-a. Vlasnik može da koristi te podatke u grupnom i anonimnom obliku u cilju statističkih analiza posećenosti sajta. Ti podaci se neće ustupiti trećem licu, niti će biti predmet širenja.

Što se tiče elektronske pošte, Vlasnik će, u skladu sa zakonom, prikupiti lične podatke (ovde je uključena elektronska pošta) koji se spontano prenose, vodeći računa o narednom arhiviranju za svrhe koje su u skladu sa interakcijama koje je izvršio Posetilac, i za vreme koje je potrebno za verifikaciju i procenu pruženih indikacija, u cilju razmene informacija ili kontakata.

Izvršene obrade se tiču isključivo zajedničkih podataka. Prisustvo eventualnih podataka koji se mogu okarakterisati kao “osetljivi” (u skladu sa članom. 4 Zakona), dovodi do momentalnog uništavanja odgovarajuće poruke, oglasa ili saopštenja na koje se odnosi a koje je ostavio Posetilac.

Podaci prikupljeni u za to predviđenim odeljcima sajta mogu se proslediti drugim subjektima u svrhu ispunjenja eventualnih zahteva. U tom slučaju biće zatražena dozvola, koja može biti dodeljena online štikliranjem jednog polja.

Posetilac je upoznat sa činjenicom da se prenos podataka putem Interneta ne može koristiti u druge svrhe do onih koje su predviđene ispravnom primenom sigurnosnih standarda koje nameće zakon na snazi.


Informacije o obradi podataka u skladu i za potrebe čl. 13 zakonodavne Uredbe br. 196/2003

U skladu sa članom 13 zakonodavne Uredbe br. 196/2003 pružamo Posetiocu sledeće informacije:

• Podaci koje pruža Posetilac biće obrađeni u sledeće svrhe: upravljanje matičnim podacima klijenata/ dobavljača, administrativno upravljanje, informacije o ponuđenim uslugama, zakonske obaveze. Obeveza je Posetioca da proveri tačnost ličinh podataka koji ga se tiču i da eventualno ispravi, ažurira ili čak izmeni pogrešne podatke i/ili podatke koji ne ulaze u proces obrade.

• Obrada će se obavili ili ručno ili pomoću sistema i telematike. Podaci mogu biti sačuvani kako u kartonskim tako i u elektronskim arhivima, na način koji dopušta, tamo gde je potrebno, izdvajanje i selekciju objedinjenih podataka, za vremenski period koji ne prelazi trajanje i svrhu obrade.

• Pružanje podataka je fakultativno, međutim, eventualno odbijanje bi dovelo do nemogućnosti nastavka bilo kakvog odnosa, jer je obrada podataka osnova za ispunjenje zakonskih obaveza.

• Podaci se mogu pružiti, u okviru gore opisanih ciljeva, sledećim kategorijama subjekata:
– Pravna, komercijalna, konsultantska preduzeća kao i preduzeća za obradu podataka;
– Državni organi, Javni organi i druge Institucije za zakonske obaveze ili ugovorne obaveze;
– Kreditne institucije i faktoring kompanije;
– Klijenti, dobavljači, kuriri, špediteri;
– Podružnice, pridružena i matična preduzeća.

• Vlasnik obrade je: Kosmosoft Engineering S.r.l. sa sedištem u Via A. Diaz, 25 – 46029 Suzzara (MN).

• Nisu imenovani odgovorna lica za obradu.

• Posetilac koji pošalje sopstvene lične podatke putem predviđenih odeljaka na sajtu i/ili na elektronsku poštu Vlasnika, moći će u bilo kom trenutku da ostvari svoja prava prema Vlasniku obrade, u skladu sa čl. 7 zakonodavne Uredbe br. 196/2003, koju ćemo navesti u celosti radi jasnoće.


Zakonodavna Uredba br. 196/2003, čl.7
Pravo na pristup ličnim podacima i druga prava.

• Zainteresovana strana ima prava da dobije potrvdu o postojanju odnosno nepostojanju ličnih podataka koji ga se tiču, iako još uvek nisu registrovani, i njihovo saopštenje u jasnom obliku.

• Zainteresovana strana ima pravo da dobije sledeće indikacije:
a) o poreklu ličnih podataka;
b) o cilju i načinu obrade;
c) o logici koja je primenjena u slučaju obrade izvršene uz pomoć elektronskih instrumenata;
d) o identifikaciji vlasnika, odgovornih lica i imenovanog predstavnika u skladu sa članom 5, stav 2 ;
e) o subjektima ili kategorijama subjekata kojima se lični podaci mogu proslediti ili koji mogu da saznaju podatke a nalaze se u službi imenovanih predstavnika na teritoriji Države, odgovornih ili zapošljenih lica.

• Zainteresovana strana ima prava da dobije:
a) ažuriranje, ispravljanje, ili, ako je zainteresovan, integraciju podataka;
b) brisanje, prelazak u anoniman oblik ili blokiranje podataka obrađenih kršenjem zakona, uključujući i one koje nije potrebno čuvati u odnosu na svrhe za koje su podaci prikupljeni i kasnije obrađeni;
c) potvrda da su operacije pod stavkama a) i b) objavljene, čak i što se tiče njihovog sadržaja, onima kojima su podaci objavljeni ili prosleđeni, osim u slučaju u kom se takvo ispunjenje pokaže nemogućim ili zahteva upotrebu sredstava koji se pokazuju nesrazmernim u odnosu na zaštićeno pravo.

• Zainteresovana strana ima prava da se suprotstvi, u celosti ili delom:
a) iz razloga vezanih za obradu ličnih podataka koji ga se tiču, čak iako su releventni za cilj prikupljanja;
b) obradi ličnih podataka koji ga se tiču u cilju slanja reklamnog materijala ili materijala za direktnu prodaju ili za istraživanje tržišta ili komercijalnu komunikaciju.

Da bi izvršio prava predviđena članom 7 Zakona, gore navedenog, zainteresovani Posetilac mora da uputi svoj zahtev Vlasniku:

Kosmosoft Engineering S.r.l.

Adresa sedišta firme: Via Diaz 25, Suzzara (MN)
Adresa obavljanja delatnosti: Via Vivenza 64, Mantova (MN)
Tel. 0376.263280 – Fax. 0376.265195
E-mail: info@kosmosoft.eu
PIB 02037680200